Svært, men godt

Faglig tilfredshed hos lægerne og trygge patienter. Det er erfaringer fra de mere end 30 pilotprojekter med patientansvarlig læge i de fem regioner. Men der er også knaster.

Oversigt over pilotprojekter med patientansvarlig læge

Mere end 30 pilotprojekter er blevet sat i gang for at afprøve forskellige muligheder og udfordringer med patientansvarlig læge i de fem regioner. Ved at klikke på Danmarkskortet får du en større udgave.

Hvad er økonomien i patientansvarlig læge? 

Læs mere om økonomi

Vi har besøgt forskellige pilotprojekter. Deres gode og mindre gode erfaringer kan du læse om her:

Læs cases fra de fem regioner

Arbejdsglæde. Faglig tilfredshed. Tryghed for patienten. Men også store udfordringer i form af forandrede arbejdsrutiner, krav om stor fleksibilitet og behov for flere ressourcer i perioden, hvor arbejdsgangene skal ændres. Det er konklusionen i evalueringerne af de mere end 30 pilotprojekter, som de fem regioner har sat i gang sammen med Danske Regioner, Overlægeforeningen, Yngre Læger, Kræftens Bekæmpelse og Danske Patienter.

Helt overordnet får arbejdet med patientansvarlig læge positive ord med på vejen.

På spørgsmålet ”Har indførelse af patientansvarlig læge været med til at bidrage til øget samarbejdsglæde for læger?” svarer Region Nordjylland i sin evaluering: ”Sundhedsprofessionelles arbejdsglæde øges, når de oplever tiltag til gavn for patienten.”

Region Syddanmark skriver i sin evaluering: ”Der er en meget stor faglig tilfredshed forbundet med at varetage funktionen som patientansvarlig læge, og det samme gælder for de andre faggrupper, som varetager opgaver i forhold til funktionen. Dette på trods af at det for nogen betyder flere opgaver og krav om stor fleksibilitet.”

”Pilotprojektet med patientansvarlig læge har bidraget til arbejdsglæde for lægerne. Der er imidlertid også flere udfordringer som ændringer i struktur og kultur, der skal tages i betragtning ved indførelsen af patientansvarlig læge,” fremgår det af evalueringen fra Børneafdelingen på Amager-Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden.

Hjalte Aaberg, der er regionsdirektør for Region Hovedstaden, siger:

”Vi ser frem til at omsætte den nationale model for patientansvarlig læge på hospitalerne i Region Hovedstaden. Det, der optager mig mest, er, at patienterne kommer til at mærke en reel forandring med en patientansvarlig læge.”

Region Hovedstaden vil som de andre regioner måle tilfredsheden løbende.

”Patientansvarlig læge indeholder en række udfordringer, der vil kræve lokale tilpasninger, men vi vil være ambitiøse for at få det til at lykkes til gavn for patienterne og ikke for systemets skyld, for vi føler os overbeviste om, at det vil forandre patientoplevelsen,” siger han.

Ud over de tre pilotprojekter har en lang række læger i Region Hovedstaden allerede erfaringer med at arbejde som patientansvarlig læge.

”Den erfaring vil vi bygge videre på og drage nytte af i den kommende implementeringsproces,” siger Hjalte Aaberg.

Fakta om projekterne
  • Pilotprojekterne har kørt fra 2015 til nu.
  • Alle regioner deltager med mindst tre pilotprojekter.
  • Ud over pilotprojekter arbejder mange andre afdelinger med patientansvarlig læge.
  • Mange steder har man også tidligere arbejdet med patientansvarlig læge eller lignende roller.

Lægemangel

Udfordringer både med kulturen og med logistikken bliver nævnt som barrierer, der kan være svære at bryde igennem, når patientansvarlig læge skal fungere i praksis.

”Lægerne finder det tilfredsstillende selv at følge deres patienter, men grundet mangel på læger er det også en ekstra arbejdsopgave, der skal integreres ind i et travlt dagsprogram,” står der i evalueringen fra Region Sjælland.

Den erfaring genkender flere andre regioner. Når kabalen med åbningstider i ambulatorier, operationstider og andre aktiviteter skal kobles med patientansvarlig læge, kræver det nye rutiner og ofte en helt anden logistik for afdelingens ansatte.

Mange steder har der også været diskussion om, hvordan patientansvarlig læge skal stå i den elektroniske patientjournal. Dels skal ledelsen have overblik over, hvor mange patienter den enkelte læge har ansvar for, dels skal den enkelte læge have adgang til en liste over sine patienter. Region Midtjylland har nedsat en arbejdsgruppe, fordi man gerne vil registrere patientansvarlig læge med start- og slutdato, navn på speciallægen og historik. Både ansatte og patienter skal have mulighed for at finde oplysningerne om patientansvarlig læge.

Region Hovedstaden peger i sin evaluering på, at patientdata bør være tilgængelige på Sundhedsplatformen i et omfang, der ”understøtter det nye og bredere ansvar, som ligger i rollen som patientansvarlig læge”.

”Der vil skulle foretages tilpasninger i adgangsstyring og patientoversigter med videre for at understøtte relationen mellem patient og PAL – særligt i perioder, hvor patienten modtager behandling inden for andre specialer/på andre afdelinger end PAL’s primære organisatoriske tilknytning,” skriver regionen.

Region Nordjylland er langt i forhold til it-understøttelse af den patientansvarlige læge og patientens team, som den patientansvarlige læge er koblet op på her i regionen,” siger chef for Kvalitetskontoret i regionen Jens Kjær Rasmussen.

Regionen har i samarbejde med leverandører udviklet ny funktionalitet i regionens elektroniske patientjournal for at understøtte arbejdet med patientens team og patientansvarlig læge. Løsningen skal leveres fra april 2017 til slutningen af 2018 og indebærer en grundlæggende registrering af, hvem der er patientansvarlig læge og medlem af den enkelte patients team.

Trygge patienter

Ikke alle regionerne har nået at måle, om flere patienter ved, hvem der er deres patientansvarlige læge, efter pilotprojekterne. Men igen er erfaringerne overordnet positive.

”Pilotprojektet på Onkologisk Klinik i Finsencentret på Rigshospitalet har vist sig at bidrage til større tryghed og tilfredshed for patienterne,” skriver Region Hovedstaden.

Region Sjælland evaluerer patienternes tryghed og tilfredshed sådan: ”Patienterne er meget glade for at gense den samme læge og oplyser, at de føler sig trygge. Ydermere opnås blandt patienter en oplevelse af sammenhæng. Den store fordel og kontinuitet findes i de forløb, der strækker sig over mere end et par dage. I alle pilotprojekter tillægger patienterne deres PAL stor betydning.”

Region Sjælland er stadig i gang med at undersøge effekten, men et af pilotprojekterne har konstateret, at 17 ud af 20 patienter tillægger det en stor betydning at have en patientansvarlig læge.

Gastroenheden på Amager-Hvidovre Hospital skriver: ”Patienttilfredshedsmålinger har vist, at størstedelen af patienterne ved, hvem der er deres patientansvarlige læge og patientansvarlige sygeplejerske, og at de medvirker til at skabe tryghed for patienterne og en følelse af et mere sammenhængende behandlingsforløb.”

Børneafdelingen på Amager-Hvidovre Hospital har løbende målt tilfredsheden. Målingerne har vist, at 70 procent af patienterne ved, hvem der er deres patientansvarlige læge og patientansvarlige sygeplejerske. ”Tildelingen af en PAL og PAS skaber tryghed for patienterne og en følelse af et mere sammenhængende behandlingsforløb,” skriver afdelingen i evalueringen.

Hvidbog om patientansvarlig læge

I hvidbogen om patientansvarlig læge kan du læse mere om den patientansvarlige læges rolle og ansvar. Download hvidbogen her:

Hvidbog for den patientansvarlige læge