”Silo-barriererne skal væk”

Anne Bjerrum hjælper patienter, når eller inden deres forløb bliver for komplekst og uoverskueligt. Hun ser frem til ordningen med patientansvarlig læge.

Tværgående forløbskoordinator på Rigshospitalet

”Opgaven med at koordinere mellem afdelingerne og sektorer har generelt været undervurderet. Der er stadig behov for at udvikle, hvordan vi samarbejder på alle niveauer i sundhedsvæsenet,” siger tværgående forløbskoordinator og sygeplejerske på Rigshospitalet Anne Bjerrum.

Fokus udvider sig heldigvis i retning af flere og måske andre former for samarbejde mellem afdelinger og sektorer, mener hun. Som forløbskoordinator kender hun til udfordringerne med samarbejde i komplekse forløb. Når hun bliver kontaktet af patienter, pårørende eller andre, som har svært ved at overskue patientens forløb, skal hun hjælpe dem. Dels med at finde ud af, hvad der foregår, dels for at være patienternes fremadrettede støtte gennem hele forløbet med udgangspunkt i deres konkrete situation. Og et af de svære aspekter i et komplekst forløb er netop overgangene fra en afdeling eller sektor til en anden.

Samarbejde

Ud over at være i dialog med patienterne og understøtte deres forløb skal Anne Bjerrum også medvirke til, at afdelingerne samarbejder både om konkrete forløb og mere udviklingsorienteret for at forbedre kvaliteten.

For sundhedsvæsenets opbygning i siloer, som nogle kalder dem, findes ikke i patientens optik. Når patienten har mange kontakter til forskellige mennesker og enheder, bliver forløbene mere sårbare. Risikoen for tab af kontinuitet er stor, og det kan få negative konsekvenser ikke kun for patientens oplevelse, men også for den sundhedsfaglige kvalitet i behandlingen.

”På en måde har ‘siloerne’ deres berettigelse, for de sikrer jo en høj specialisering, men de må ikke være en forhindring for at løse opgaven med at opnå sammenhængende forløb,” siger Anne Bjerrum.

Inddragelse

Hun påpeger, at organisering og koordinering af forløb kræver inddragelse, understøttelse af relationer og forankret samarbejde på tværs af professioner, specialer, enheder og mennesker – både patienter, pårørende og personale.

”Hvordan den patientansvarlige læge kommer til at fungere konkret i dette samspil kan stadig være lidt uklart for mig,” siger hun.

”En af fordelene ved den patientansvarlige læge bliver at få en sundhedsfaglig samarbejdspartner med helt andre kvalifikationer og kompetencer end mine, og som også har blik for forløbet. Det er en forudsætning for, at et forløb rent faktisk kommer til at hænge sammen. Det er efterspurgt i dag.”

Når patientansvarlig læge bliver indført, vil det være en yderligere styrkelse af det tværgående perspektiv, mener Anne Bjerrum.

Hun har oplevet samarbejde med læger, som ikke formelt har haft mandatet eller funktionen som patientansvarlig læge, men som har forståelse for forløbsperspektivet. I dag kan de opleve en faglig, organisatorisk eller teknisk begrænsning for at kunne agere.

”Det har været et frugtbart samarbejde med lærerige dialoger og også konkret sparring for mig i min funktion,” siger hun.

Mange fordele

Derfor ser hun frem til, at de patientansvarlige læger får mandatet og en ny legitimitet i organisationen til at agere ud fra en forståelse af forløb.

”Hvis det lykkes, kan jeg se nogle åbenlyse fordele ved den patientansvarlige læge. Det er en anden måde at tænke lægerollen ind end i dag.”

Ledelsesmæssigt refererer Anne Bjerrum til henholdsvis Onkologisk Klinik og Finsencentret, men hun sidder på direktionsgangen på Rigshospitalet. Det sender et signal om, hvor vigtig hendes tværgående rolle er, og viser også den ledelsesmæssige opbakning til, at hun kan blande sig på flere niveauer i organisationen, hvis det er nødvendigt.

”Det er en god ramme for en tværgående funktion i en kompleks organisation,” siger hun. ”Vi skal kunne gå med patienten og bidrage til løsninger på mange forskellige niveauer, så det giver mening.”

I dag fungerer cirka 20 forløbskoordinatorer med forskellig uddannelse og opgaver i de enkelte klinikker. Af dem varetager 2-3 sygeplejersker den tværgående forløbskoordinatorfunktion på Rigshospitalet.